Recoltam analize medicale la domiciliu. Pentru programare -
079 904 000

Cosul meu

Nu puteti adauga alte teste in cos. Cosul contine testul PCR COVID-19 care se achita separat.

Continuati
logo logo logo logo

Termeni și condiții

Conţinutul website-ului www.synevo.md (denumit în continuare site) este proprietatea exclusivă a entităţii SYNEVO MOLDOVA (denumită în continuare Titularul).

Titularul deţine toate drepturile de proprietate intelectuală (inclusiv drepturile asupra bazelor de date) privind mărcile comerciale, mărcile de servicii, logo-urile şi toate celelalte materiale prezentate în acest site, în lipsa de stipulație contrară. Drepturile Titularului sunt protejate de legislaţia Republicii Moldova în vigoare.

Site-urile sunt portale web de prezentare a serviciilor oferite, conţinând şi o secţiune de informaţii medicale realizate de personal cu studii medicale şi o platformă online de verificare a rezultatelor medicale.

Prin completarea formularelor puse la dispoziţia vizitatorilor, persoanele interesate pot adresa solicitări, inclusiv pot cere informaţii suplimentare cu privire la serviciile oferite de Titular şi pot formula sugestii sau reclamaţii.

Pentru accesarea platformei online de verificare a rezultatelor medicale va fi necesar contul pacientului, precum și o parolă. Vă recomandăm să protejaţi şi să nu dezvăluiţi nimănui această parolă. Titularul nu va cere niciodată parola conturilor dumneavoastră prin mesaje, prin poşta electronică sau telefon.

Titularul nu este și nu va fi legal responsabil în niciun caz şi pentru nicio inadvertență ori descriere eronată a informaţiilor prezentate în site. Pentru a afla informaţii detaliate şi complete despre serviciile puse la dispoziție de Titular, puteți să vă adresaţi reprezentanţilor acestora fie telefonic, fie în scris, utilizând datele de contact puse la dispoziție de către Titular, la secțiunea de contact dedicată.

Totodată, Titularul nu este responsabil în nicio măsură de conținutul furnizat de terţe persoane, de conținutul secțiunilor publicitare, al mesajelor publicitare sau al conținutului paginilor externe la care se face trimitere din interiorul site-ului.

Niciunul dintre materialele care alcătuiesc conținutul acestor site-uri nu constituie o ofertă fermă de a contracta şi cu atât mai mult ele nu se constituie ca o ofertă de vânzare-cumpărare a vreunui serviciu medical sau de asigurare.

Este interzisă reproducerea, distribuirea sau publicarea sub orice formă a conţinutului materialelor prezentate pe acest site, indiferent de forma pe care acestea o îmbracă, de către orice persoană, fără a menţiona sursa prin link direct către aceasta.

Titularul îşi rezervă dreptul de a suspenda, modifica, adăuga sau şterge în orice moment, porţiuni ale conţinutului site-ului. Totodată, Titularul îşi rezervă dreptul de a restricţiona accesul utilizatorilor la o parte sau la întregul său conţinut din site.

Utilizatorii pot folosi conţinutul site-urilor doar pentru uzul personal, cu respectarea condițiilor evidențiate prin prezentul document şi niciuna dintre acţiunile descrise mai jos nu sunt permise în lipsa obţinerii acordului prealabil scris al Titularului:

 • Îndepărtarea sau alterarea conţinutului sau a însemnelor care identifică dreptul de autor al titularului asupra conţinutului;
 • Reproducerea sau stocarea conţinutului, precum şi trimiterea acestui conţinut către orice alt website, server sau orice alt mijloc de stocare a informaţiei, dacă scopul acestei activităţi este unul comercial.

Orice acţiune sau încercare de natură să încalce prevederile de mai sus vor legitima Titularul să facă uz de dreptul de a se adresa instanţelor de judecată legal competente pentru sancţionarea unei asemenea fapte.

Anumite părți ale conţinutului publicat pe site-uri pot să fie furnizate de către terţe persoane cu care site-ul are relaţii contractuale în acest sens. De asemenea, în interiorul conţinutului site-ului pot fi incluse secţiuni publicitare în care se vor afişa mesaje publicitare ale unor terţe persoane. Site-ul nu este responsabil în nicio măsură asupra conţinutului furnizat de terţe persoane, indiferent că acesta este publicitar sau nu. De asemenea, site-ul nu este responsabil de conţinutul paginilor externe la care se face trimitere din interiorul său.

Sugestii şi reclamaţii

Reclamaţiile sau orice fel de sesizări ori sugestii referitoare la modalitatea de accesare a site-ului Titularului sunt luate în considerare numai în baza unei adrese scrise din partea vizitatorilor, transmisă în format electronic, completând formularul pus la dispozitie pe pagina de contact, urmând să primiţi un răspuns în termenul prevăzut de lege.

O reclamaţie depusă în mod corespunzător cuprinde datele de identificare ale persoanei (prenume şi nume), precum şi o descriere a problemei ce face obiectul reclamaţiei. Totodată, reclamaţia va trebui să cuprindă cel puţin două dintre următoarele date de contact: adresa, număr de telefon, număr de fax şi adresa de e-mail.

Web Results https://webresults.synevo.md/ro-MD/Home/TermsAndConditions

 • I. Acceptarea

Prin accesarea şi utilizarea portalului [Rezultate pentru analize] (denumit în continuare „SynevoWeb”) confirmaţi că sunteți de acord să respectați termenele şi condițiile prezentate mai jos (denumite în continuare „Termeni și Condiții de Utilizare”). Recomandăm citirea cu atenţie a acestora. Aceşti termeni şi condiţii pot fi revizuiţi(e) la intervale de timp decise de administrator fără a exista obligativitatea acestuia de a remite o notificare. Dacă nu sunteţi de acord cu Termenii şi Condiţiile de utilizare, nu folosiţi acest portal. Acceptarea acestui înscris reprezintă acordul dumneavoastră de voință cu privire la condițiile privind utilizarea acestuia și a informațiilor care sunt disponibile pe SynevoWeb. Secţiunea de faţă stabileşte regulile minimale obligatorii care trebuie respectate, termenii juridici şi condiţiile în care puteţi utiliza portalul [Rezultate pentru analize], denumit în continuare „SynevoWeb”. Acestea sunt completate de reglementările legale în vigoare. Accesul la SynevoWeb, serviciile adiacente şi conţinutul SynevoWeb sunt puse la dispoziţie cu titlu gratuit sub condiţia acceptării, fără nici o rezervă, de către dumneavoastră, a prevederilor prezentului document în integralitatea sa. În situaţia în care nu se acceptă Termenele şi Condiţiile de Utilizare stipulate în prezentul înscris, Dumneavoastră sunteţi în imposibilitatea de a utiliza SynevoWeb precum şi toate serviciile care sunt operate prin intermediul acestuia. Utilizarea SynevoWeb reprezintă în mod irevocabil acceptul dumneavoastră expres în legătură cu Termenii şi Condiţiile din prezentul document în integralitatea lor, precum și cu orice revizuire/modificare ce ar putea fi adusa acestora în viitor, fară a exista în acest sens o notificare prealabilă. Termenele şi Condiţiile de Utilizare pot fi modificate oricând, fară notificare, în mod unilatereal de către Synevo Moldova, modificările dobândind caracter obligatoriu cu aplicabilitate şi efect imediat pentru toți utilizatorii care înţeleg să acceseze portalul. Recomandăm utilizatorilor vizitarea în mod periodic a acestei pagini pentru a lua la cunostinţă şi a citi „Termenele şi Condiţiile”, cu scopul de a se asigura utilizarea serviciilor oferite în cadrul SynevoWeb în cunoștință de cauza și cu respectarea obligațiilor care revin oricăruia este interesat în calitate de utilizator.

 • II. Despre Portal

Portalul oferă acces la buletinele de analize corespondente testelor lucrate de către Synevo Moldova.

 • III. Acces SynevoWeb

În funcţie de profilul dumneavoastră, trebuie să accesaţi categoria corectă pentru a vă putea contecta pe SynevoWeb.

 • 1. Acces Medic

Scopul SynevoWeb este de a vă oferi acces la informaţiile personale (vizualizare şi actualizare), precum şi la buletinele de rezultate ale fiecărui Pacient care apare în sistemul Synevo corelat cu dumneavoastră.

 • 2. Acces Pacient cont individualizat pe bază de IDNP

Scopul SynevoWeb este de a vă oferi acces la informaţiile personale (vizualizare şi actualizare), precum şi întregul istoric al buletinelor de rezultate aferente testelor efectuate din momentul creării contului. Pentru a avea acces la acest tip de cont, este nevoie să vă înregistraţi şi să solicitaţi accesul într-unul din punctele de recoltare Synevo.

 • 3. Acces Pacient cont de pe factură

Scopul SynevoWeb este de a vă oferi acces la buletinul de analize. Datele de acces sunt publicate pe factura aferentă plăţii testelor care apar pe buletinul de analize. Acest tip de cont nu vă oferă accesul la istoric sau la datele personale. Vă recomandăm să nu divulgați parola de acces a contului dumneavoastră altor persoane. Vă atragem atenția că vă revine întreaga răspundere pentru orice prejudiciu pe care dumneavoastră sau un terț le-ar putea suferi ca urmare a accesării contului dumneavoastră de către un terț. Pentru informaţii legate de securitatea informaţiilor, vă rugăm să citiți menţiunile de la capitolul VI de mai jos. Este interzisă copierea, publicarea şi distribuirea informaţiilor prezentate pe SynevoWeb pentru alte scopuri decât cele avand ca scop informarea utilizatorului privind istoricul său medical. Orice distribuire a informaţiei de pe SynevoWeb de către dumneavoastră sau de către un terț se face exclusiv pe răspunderea dumneavoastră Administratorul SynevoWeb are dreptul de a vă suspenda în orice moment dreptul de acces în cazul în care consideră că, prin modalitatea de folosire a SynevoWeb, contul dumneavoastră a fost accesat de terţe persoane sau în cazul în care există suspiciuni că aţi încălcat Termenele şi Condiţiile de Utilizare. Synevo Moldova are dreptul ca în orice moment și în mod discreționar, să modifice SynevoWeb, sau să întrerupă, temporar ori definitiv, funcționarea acestuia, fără notificarea sau acordul dumneavoastră prealabil şi fără a fi răspunzătoare faţă de dumneavoastră sau față de orice altă persoană pentru pagubele cauzate sau disconfortul creat. Synevo Moldova este unicul proprietar al SynevoWeb.

 • IV. Rezultatele parţiale

În cazul în care în sistem este înregistrată solicitarea efectuării mai multor teste medicale, rezultatele acestora vor apărea în sistem în timp real, pe măsură ce se efectuează în laborator. La validarea finală, este posibil ca datorită corelaţiilor efectuate de medicul de laborator anumite rezultate să se modifice.

 • V. Securitatea datelor

Responsabilitatea în ceea ce priveşte păstrarea confidenţialităţii asupra numelui dumneavoastră de utilizator și a parolei dumneavoastră de acces, precum și cu privire la informațiile dumneavoastră medicale disponibile pe SynevoWeb va apartine in exclusivitate. Vă atenţionăm asupra faptului că sunteți în integralitate răspunzători în situaţia în care utilizarea contului dumneavoastră se face de către un terț, indiferent dacă exista sau nu acordul dumneavoastră pentru aceasta utilizare. Sunteti obligați sa realizaţi informarea administratorul SynevoWeb, ori de câte ori constataţi că a apărut o utilizare neautorizată a contului dumneavoastră. Totodată, aveţi obligația de a folosi butonul de ieşire din contul dumneavoastră în momentul in care doriţi să părăsiţi SynevoWeb. Pentru nicio pagubă cauzată dumneavoastră sau unui terț ca urmare a nerespectarii acestei prevederi de către dumneavoastră, Synevo Moldova nu va avea nici o responsabilitate. Synevo Moldova în calitate de proprietar al SynevoWeb a luat toate măsurile de siguranţă rezonabile astfel încât informaţiile prezentate pe SynevoWeb să rămână confidenţiale. Synevo Moldova nu îşi asumă răspunderea pentru securitatea informaţiilor neexistând mijloace tehnice prin care să poată fi garantată imposibilitatea „spargerii” unui portal.

 • VI. Drepturile persoanelor vizate

În conformitate cu prevederile Legii nr.133/2011 privind protecţia datelor cu caracter personal, vă avizăm că aveţi dreptul de a fi informat, dreptul de acces, dreptul de intervenţie asupra datelor (în sensul rectificării şi/sau actualizării), dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei în cazul în care vă consideraţi prejudiciaţi într-un drept al dumneavoastra. De asemenea, vă avizăm că aveţi dreptul să vă opuneţi în orice moment şi cu titlu gratuit oricărei prelucrări a datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea acestor datelor. Prin crearea contului pe SynevoWeb sunteţi de acord cu faptul că Synevo Moldova are dreptul sa prelucreze datele dumneavoastră cu caracter personal ce sunt furnizate de dumnevoastră către Synevo Moldova sau create ca urmare a utilizării de către dumneavoastra a serviciilor medicale furnizate de Synevo Moldova.

 • VII. Responsabilităţile utilizatorului

Odată cu acceptarea acestor „Termene şi Condiţii” vă avizăm pe de o parte ca aţi luat la cunoştinţă şi, pe de alta parte, că sunteţi în totalitate de acord că Synevo Moldova nu este şi nu va fi răspunzătoare pentru nici un fel de pagube directe, indirecte, accidentale, speciale ce ar putea rezulta din:

 • A) utilizarea sau imposibilitatea utilizării serviciilor SynevoWeb;
 • B) pierderea datelor de acces din motive ce vă sunt imputabile dumneavoastră (nume de utilizator și parolă);
 • C) orice declaraţii sau acţiuni făcute de terţe persoane în legătură cu serviciile SynevoWeb;
 • D) ştergerea tuturor sau doar a unor date personale de pe SynevoWeb;
 • E) stabilirea de diagnostice sau de tratamente fie de către dumneavoastră fie de către un medic
 • F) orice altă problemă legată de serviciile şi informaţiile prezentate prin SynevoWeb.

Contului dumneavoastră de pe SynevoWeb se închide în baza unei informări formulate în scris către Departamentului de Servicii Clienţi. În cazul în care intervine o asemenea situaţie, orice acces la sistem vă fi blocat definitiv, urmând ca despre acest incident intervenit clientul să fie informat prin e-mail. În cazul în care intervine una dintre următoarele situaţii: pierderea parolei, blocarea accesului sau renunţarea la accesul în sistem, Clientul are dreptul ca prin operațiunea de re-înregistrare la orice centru Synevo să îşi reactiveze accesul.

 • IX. Generalități

În condiţiile în care prin modalităţile procedurale recunoscute una sau mai multe clauze din „Termene şi Condiţii” este/sunt anulată/anulate sau declarată(e) nulă(e) de o instanţă judecătorească competentă, efectele acestei nulităţi nu va afecta în niciun caz valabilitatea celorlalte prevederi care, fiind conforme cu reglematarile legale, vor rămâne pe deplin aplicabile în viitor. „Termenele și Condițiile” de Utilizare reprezintă singurul acord ce se încheie între dumneavoastră şi Synevo Moldova în legătura cu acțiunile de utilizarea SynevoWeb și accesare a informațiilor disponibile pe acesta, prevalând oricărui acord anterior în această privință. Synevo Moldova este singura îndreptățită să modifice condiţiile, fără a transmite nicio notificare şi fără a avea nevoie să solicite în prealabil acceptul dumneavoastră. Orice modificare a condiţiilor este imediat implementată în portal şi vă dă dreptul ca prin simpla accesare a paginii să aflaţi cea mai recentă versiune a acestor condiţii.

icon-cart

Produsul a fost adăugat în coș

Cumpărate frecvent împreună