Recoltam analize medicale la domiciliu. Pentru programare -
079 904 000

Корзина

Nu puteti adauga alte teste in cos. Cosul contine testul PCR COVID-19 care se achita separat.

Continuati
logo logo logo logo

REGULAMENT PRIVIND GESTIONAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ALE CLIENȚILOR ICS „LABORATORUL MEDICAL SYNEVO” SRL

I. DISPOZIŢII GENERALE

1.1. Prezentul Regulament stabilește regulile privind prelucrarea şi protecția datelor cu caracter personale ale pacienților ICS „Laboratorul Medical Synevo” SRL (în continuare Synevo)

1.2. Regulamentul este elaborat în temeiul prevederilor:

 • Legii nr. 133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 170-175, art. 492);
  • Hotărârii Guvernului nr.1123 din 14.12.2010 privind aprobarea Cerințelor față de asigurarea securității datelor cu caracter personal la prelucrarea acestora în cadrul sistemelor informaționale de date cu caracter personal (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 254-256, art. 1282);
  • Legii nr. 264 din 27.10.2005 cu privire la exercitarea profesiunii de medic;
  • Legii nr. 263 din 27.10.2005 cu privire la drepturile şi responsabilitățile pacientului;
  • Codul de etică (deontologic) al lucrătorului medical şi al farmacistului.

1.3. În calitate de operator de date cu caracter personal, Synevo urmărește în permanență şi se asigură că prelucrarea datelor cu caracter personal respectă cu stricteţe principiile şi legislaţia privind protecția datelor cu caracter personal, în particular prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.

Această Politică privind confidențialitatea este valabilă începând cu luna Octombrie 2020 și are rolul de a vă informa cu privire la:

 • activitățile de prelucrare a datelor cu caracter personal, ale dumneavoastră, în calitate de vizitator al Site-ului sau de utilizator al funcțiilor din cadrul Site-ului;
 • prelucrările datelor cu caracter personal derulate de Titular, în vederea desfășurării activităților sale conform celor descrise mai jos.

Synevo poate actualiza prezenta Politică privind confidențialitatea ulterior, caz în care va informa persoanele vizate prin intermediul Site-ului privind orice modificări înainte ca acestea să devină aplicabile.

II. Definiţii

Date cu caracter personal” înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Medic trimiţător” înseamnă medicul care a recomandat/înscris în trimiterea medicală efectuarea anumitor analize de laborator.

Pacient corporate” înseamnă pacienţii beneficiari ai serviciilor Synevo în baza parteneriatelor sau contractelor de prestări servicii încheiate de Synevo cu diverse categorii de entităţi juridice atât din domeniul medical, cât şi din domeniul non-medical şi care nu sunt direct plătitori (de exemplu, clienţi ai partenerilor din domeniul medical, angajaţi ai partenerilor contractuali din domeniul non-medical, beneficiari ai parteneriatelor încheiate cu diferite instituții de învățământ, beneficiari ai parteneriatelor încheiate cu firmele de asigurări).

Pacient direct” înseamnă pacienţii beneficiari ai serviciilor Synevo care se prezintă în Recepţiile Synevo şi sunt fie direct plătitori, total sau parțial, inclusiv pacienții care beneficiază de anumite reduceri față de prețurile listate, vouchere sau alte promoții în baza parteneriatelor încheiate de Synevo cu diverse categorii de entități juridice non-medical.

„Pacient CNAM” înseamnă pacienţii care solicită Synevo, efectuarea unor analize decontate integral de către Casa Națională de Asigurări în Medicină („CNAM”).

Prelucrare” orice operațiune sau serie de operațiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal prin mijloace automatizate sau neautomatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, păstrarea, restabilirea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea, ștergerea sau distrugerea.

„Utilizatorii Funcţiei de comandă şi plată de analize medicale în cadrul Site-ului” se referă la persoanele care utilizează funcția disponibilă în cadrul Site-ului pentru a comanda și plăti online analize medicale din portofoliul Synevo.

Vizitator” înseamnă orice persoană care accesează sau utilizează Site-ul.

Reglementările cuprinse în prezentul Regulament stabilesc modul de exercitare a drepturilor şi obligațiilor Synevo, în calitate de operator de date cu caracter personal, în domeniul protecției datelor cu caracter personal ale clienților/pacienților, în relațiile companiei cu persoane fizice sau juridice, care solicită serviciile companiei, legate de transmiterea datelor cu caracter personal.

II. SCOPUL

2.1. Serviciile Synevo constau în: Servicii medicale de investigații, diagnostic și tratament, investigații de laborator.

2.2. Scopul prelucrării informațiilor ce conțin date cu caracter personal ale pacienților companiei constă în prelucrarea şi producerea informațiilor, care conțin date cu caracter personal ale subiecților, inclusiv date, care sunt supuse unui grad deosebit de protecție – starea sănătății, anume pentru:

 1. investigații, diagnostic, tratament și investigații de laborator;
 2. îndeplinirea obligațiilor legale ce ne revin și care își au temeiul în legile aplicabile în materie de contabilitate și fiscalitate, pentru întocmirea documentelor fiscale și încasarea sumelor de plata de la clienți/pacienți persoane fizice, inclusiv recuperarea debitelor și a facturilor emise și realizarea plății acestora;
 3. comunicarea cu subiectul și în scopul soluționării cererilor, reclamațiilor;
 4. pentru interesele vitale ale clientului/pacientului sau ale altei persoane fizice, ori pentru interesele legitime ale Synevo sau ale unei terțe părți (exemplu: pentru detectarea și prevenirea fraudei sau asigurarea securității IT și a rețelelor în scopul posibilei exercitări a drepturilor sau a reclamațiilor noastre în eventualitatea unor litigii), cu excepția cazului în care interesele, drepturile și libertățile dvs. fundamentale prevalează față de aceste interese;
 5. în scop de cercetare, dar numai dacă a fost dat acordul expres al subiectului de date în acest sens.

2.3. Este interzisă utilizarea datelor cu caracter personal ale subiecților în scopuri de marketing, cu excepția cazului de consimțământ liber, expres şi necondiționat al subiectului.

2.4. Cu consimțământul expres al pacientului este permisă prelucrarea datelor cu caracter personal depersonalizate în scopuri științifice și de cercetare.

III. Categoriile de Date cu Caracter Personal prelucrate

3.1. Categoriile de Date cu Caracter Personal prelucrate depind de contextul interacțiunilor şi raporturilor pe care dumneavoastră le aveţi cu Synevo, respectiv în raport de interacţiunile cu Site-ul. Astfel, Synevo ar putea prelucra următoarele Categorii de Date cu Caracter Personal (în continuare CDCP):

 1. В случае vizitatorilor Site-ului următoarele CDCP - în funcţie de interacţiunea dumneavoastră cu Site-ul, ar putea fi prelucrate cu CDCP:
  1. în cazul testelor efectuate de dumneavoastră pe Site (de exemplu, privind determinarea analizelor necesare, calcularea indicelui de masă corporală): sex, vârsta, înălţimea, greutatea, condiţii de muncă, istoric boli în familie, obiceiuri/preferinţe. În funcţie de testul efectuat, categoriile de date colectate pot fi diferite;
  1. în cazul Formularelor de sugestii, solicitare informaţii suplimentare, contact şi/sau reclamaţii: nume, prenume, adresa de e-mail, vârsta, telefon, stradă, sex.
 2. В случае utilizatorilor Funcţiei de comandă şi plată de analize medicale în cadrul Site-ului (astfel cum aceasta este definită în Termenele şi Condiţiile de utilizare a acestei funcții): nume, prenume, adresă de e-mail.

Notă: Datele bancare pe care le furnizați în contextul introducerii unuia sau mai multor carduri de credit utilizate pentru a face plata online în cadrul Funcţiei de comandă şi plată de analize medicale în cadrul Site-ului nu sunt accesate sau stocate de către Synevo, acestea fiind furnizate direct în pagina procesatorului de plăți.

В случае Pacienţilor, în funcţie de categoria din care fac parte şi interacţiunea acestora cu Synevo, ar putea fi prelucrate următoarele categorii de Date cu Caracter Personal:

3.2. Pacienţi direcţi

 1. pentru prestarea serviciilor de analize de laborator, incluzând efectuarea operațiunilor de facturare, procesare a plăților, inclusiv pentru recuperarea creanțelor: nume, prenume, sex, vârstă, data nașterii, semnătură, date rezultând din trimiterea medicală, date privind sănătatea, date medicale, date genetice, origine etnică, cod identificare client, IDNP, date rezultând din actul de identitate, adresă, telefon, e-mail, stare civilă, cetățenie, semnătură, profesie, ocupație, informații bancare, informații privind contractul;
  1. pentru solicitarea de feedback: nume, prenume, adresa de e-mail;
  1. pentru accesul online la rezultatele analizelor medicale:
  1. în situaţia creării contului în baza cererii de analize – nume, prenume, buletinele rezultatelor analizelor medicale, datele din cererea de analize, incluzând user şi parolă, iar,
  1. în situaţia creării contului web: user şi parolă pentru contul web, adresă de e-mail, IDNP;

3.3. Pacienţi corporate

 1. pentru prestarea serviciilor de analize de laborator: nume, prenume, sex, vârstă, data nașterii, semnătură, date rezultând din trimiterea medicală, date privind sănătatea, date medicale, date genetice, origine etnică, IDNP, date rezultând din actul de identitate, adresă, telefon, e-mail, stare civilă, cetățenie, semnătură, profesie, ocupație;
  1. pentru solicitarea de feedback: nume, prenume, adresa de e-mail;
  1. pentru accesul online la rezultatele analizelor medicale:
  1. în situaţia creării contului în baza cererii de analize – nume, prenume, buletinele rezultatelor analizelor medicale, datele din cererea de analize, incluzând user şi parolă, iar
  1. în situaţia creării contului web: user şi parolă pentru contul web, adresă de e-mail, IDNP.
 • Pacienţi CНАН
  • pentru prestarea serviciilor de analize de laborator: nume, prenume, sex, vârstă, data nașterii, semnătură, date rezultând din trimiterea medicală, date privind sănătatea, date medicale, date genetice, origine etnică, IDNP, date rezultând din actul de identitate (inclusiv o copie a actului, după caz), adresă, telefon, e-mail, stare civilă, cetățenie, semnătură, profesie, ocupație, calitatea de asigurat;
  • pentru solicitarea de feedback: nume, prenume, adresa de e-mail;
  • pentru accesul online la rezultatele analizelor medicale:
  • în situaţia creării contului în baza cererii de analize – nume, prenume, buletinele rezultatelor analizelor medicale, datele din cererea de analize, incluzând user şi parolă, iar
  • în situaţia creării contului web: user şi parolă pentru contul web, adresă de e-mail, IDNP

Notă: În orice moment, pacientul care are un cont web activ are acces la datele sale de identificare/ contact.

Notă: Cu privire la alte prelucrări de date aparţinând Pacienţilor, realizate de Synevo în cadrul actului medical, prin sisteme manuale şi automate, inclusiv pentru imbunătăţirea calităţii serviciilor noastre sau pentru activităţi de marketing direct, mai multe informaţii au fost furnizate şi sunt disponibile persoanelor vizate prin Formularul de furnizare date în vederea întocmirii cererii de analize şi Nota de informare privind prelucrarea de date.

 • В случае Medicilor trimiţători:

Următoarele Date cu Caracter Personal ale Medicului trimiţător ar putea fi prelucrate:

 1. pentru accesul online la rezultatele analizelor medicale efectuate Pacienţilor, pentru care medicul respectiv a acordat trimiterea/trimiterile, atunci când pacientul a solicitat Synevo transmiterea rezultatelor în format electronic către Medicul trimiţător: nume, prenume, si/sau cod parafă, adresa de e-mail, user și parola pentru contul web;
  1. pentru efectuarea analizelor medicale, gestionarea sistemelor şi serviciilor de sănătate de către Synevo, în contextul furnizarii rezultatelor pentru analizele înscrise în trimiterea medicală: nume, prenume, IDNP, cod parafă, semnătură, profesia, specialitatea medicală, loc de muncă, adresa de e-mail, telefon.
 • Următoarele Date cu Caracter Personal ale asistentelor externe care au recoltat probele pentru analizele de laborator sunt prelucrate pentru realizarea serviciilor medicale de analize de laborator, gestionarea sistemelor şi serviciilor de sănătate de către Synevo, astfel: nume, prenume, semnătură, profesia, loc de muncă, adresă e-mail, naţionalitate, sex, adresă domiciliu, corespondenţă, telefon.
  • În cazul persoanelor care contactează Synevo prin intermediul Call Center, al altor numere de telefon afişate pe Site sau prin alte mijloace de comunicare la distanţă, aparţinând Synevoui, în contextul:

3.7.1. Programărilor pentru serviciile de analize de laborator, pot fi prelucrate următoarele Date cu Caracter Personal ale pacientilor: nume, prenume, IDNP, calitatea de asigurat, informaţii privind trimiterea medicală, data naşterii, numărul de telefon.

3.7.2. Solicitărilor, reclamaţiilor şi a sugestiilor telefonice, precum şi cele transmise prin alte mijloace de comunicare la distanţă pot fi prelucrate următoarele Date cu Caracter Personal: nume, prenume, adresă de domiciliu, telefon, adresă e-mail. În măsura în care prin intermediul unor astfel de solicitări, inclusiv prin formularul de contact de pe Site, furnizaţi în mod direct şi alte date care nu v-au fost solicitate în mod expres, Synevo va prelucra exclusiv datele necesare în scopul gestionării cererii dumneavoastră.

3.7.3. В случае reprezentanţilor legali ai pacienţilor minori (părinte, tutore sau curator, după caz) ocrptitor legal: nume, prenume, semnătură, iar în anumite cazuri şi date privind actul de identitate.

 • În procesul de executare a serviciilor, în mod general, pot fi prelucrate urmatoarele CDCP:

3.2. Prelucrarea datelor cu caracter personal menționate va fi efectuată exclusiv pentru realizarea scopului de prestare a serviciilor medicale de investigații, diagnostic și tratament, investigații de laborator pentru client/pacient prin metode de investigații în limitele competenței Synevo.

3.3. Utilizatorii datelor cu caracter personal ale pacienților nu au dreptul să solicite prezentarea mai multor date sau altor categorii de date cu caracter personal, decât este strict necesar pentru executarea procedurilor solicitate.

3.4. Recepționarea informației primare (Numele, Prenumele, IDNP, eventual, starea sănătății), care conține date cu caracter personal se efectuează de către personalul operatorului Synevo, care sunt obținute din următoarele surse:

 • de la Subiecții datelor cu caracter personal/reprezentanții legali (în cazul minorilor, persoane cu dezabilitate, etc.), inclusiv reprezentanții acestora.

3.5. Căile de transmitere a informației către Synevo:

 • suport de hârtie (acte, documente medicale, de identitate, de stare civilă, după caz etc.);
 • prin prelevarea materialului biologic (informația va fi obținută în urma prelucrării);
 • suport electronic, inclusiv prin căile de comunicare electronice (accesarea serviciilor on-line, crearea contului personal, semnare consimțământului în formatul unui document electronic).

IV. Scopurile şi temeiurile Prelucrărilor de Date cu Caracter Personal

 • Datele cu Caracter Personal cu privire la categoriile de persoane vizate menţionate la secţiunea III de mai sus, furnizate cu ocazia derulării relaţiilor cu Synevo, în contextul actului medical, creării contului web, solicitării de oferte, completarea formularelor online, comenzii şi plăţii online de analize medicale, îmbunătăţirii serviciilor sau furnizate de aceştia în alt mod prin utilizarea Site-ului sau în cadrul relației cu Synevo, pot fi prelucrate de Synevo direct şi/sau prin intermediul împuterniciţilor, în baza următoarelor scopuri şi temeiuri:

Dacă sunteţi vizitator al Site-ului, vom putea prelucra datele dumneavoastră după cum urmează:

Для scopul gestionării testelor efectuate de dumneavoastră pe Site (de exemplu, privind determinarea analizelor necesare, calcularea indicelui de masă corporală): sex, vârsta, înălţimea, greutatea, condiţii de muncă, istoric boli în familie, obiceiuri /preferinţe. În funcţie de testul efectuat, categoriile de date colectate pot fi diferite;

Temeiul prelucrării: interes legitim.

Для scopul gestionării solicitărilor transmise prin intermediul formularelor de sugestii, solicitare informaţii suplimentare, contact şi/sau reclamaţii de pe Site.

Temeiul prelucrării: interes legitim.

 • Dacă sunteţi utilizator al Funcţiei de comandă şi plată de analize medicale în cadrul Site-ului, vom putea prelucra datele dumneavoastră:
  • În vederea respectării obligaţiilor legale pentru următoarele scopuri:
   • conformarea cu normele aplicabile Synevo, inclusiv în domeniul sănătăţii, precum şi conformarea cu prevederile Standardelor europene/ naţionale privind cerinţele pentru calitate şi competenţă pe care trebuie să le respecte laboratoarele medicale;
   • gestionarea sistemelor şi serviciilor de sănătate de către Synevo;
   • prestarea serviciilor medicale oferite de Synevo, inclusiv în contextul completării formularelor de solicitare informații în vederea realizării serviciilor de analize medicale;
   • îndeplinirea obligaţiilor financiar-contabile şi fiscale, inclusiv întocmirea evidenţelor contabile, păstrarea documentelor justificative care stau la baza înregistrărilor contabile;
   • soluţionarea cererilor/plângerilor privind exercitarea drepturilor de care beneficiaţi în contextul prelucrărilor de date, indicate mai jos la secţiunea XI;
   • audit intern;
   • arhivarea documentelor potrivit dispoziţiilor legale şi cu respectarea termenelor din nomenclatorul arhivistic al Synevo, aprobat de autoritatea competentă;
   • gestionarea relațiilor cu autoritățile publice sau cu alte entităţi care prestează un serviciu public;

Temeiul prelucrării: obligaţie legală.

 • În vederea încheierii și executării contractelor pentru următoarele scopuri:

a. preluarea şi procesarea comenzilor de analize plasate online de către utilizatorii Funcţiei de comandă şi plată de analize medicale în cadrul Site-ului (prin acceptarea Termenelor şi Condiţiilor de utilizare a acestei funcţii de pe Site);

 • în contextul prelucrărilor de date pentru programările telefonice;
 • gestionarea cererilor/ reclamaţiilor primite în legătură cu derularea contractului, respectiv cu prestarea serviciilor;

Temeiul prelucrării: contract.

 • În vederea îndeplinirii intereselor legitime ale Synevoui pentru următoarele scopuri:
  • constatarea, exercitarea sau apărarea unor drepturi ale Synevo în instanță, precum și în orice alte proceduri judiciare;
  • gestionarea oricăror altor cereri, reclamaţii, sugestii.

Temeiul prelucrării: interes legitim.

 • Dacă sunteţi pacient, vom putea prelucra datele dumneavoastră:
  • În cazul în care sunteţi Pacient direct, Pacient corporate sau Pacient CNAM, reprezentant legal al pacientului minor sau ocrotitor legal:

În vederea respectării obligaţiilor legale pentru următoarele scopuri:

 1. conformarea cu normele aplicabile Synevo, inclusiv în domeniul sănătăţii, precum şi conformarea cu prevederile Standardelor europene/ naţionale privind cerinţele pentru calitate şi competenţă pe care trebuie să le respecte laboratoarele medicale;
 2. gestionarea sistemelor şi serviciilor de sănătate de către Synevo;
 3. prestarea serviciilor medicale oferite de Synevo, inclusiv în contextul completării formularelor de solicitare informații în vederea realizării serviciilor de analize medicale;
 4. solicitarea de feedbackcu privire la modul în care au fost îndeplinite serviciile, precum și cu privire la nevoile și cerințele pacienților;
 5. îndeplinirea obligaţiilor financiar-contabile şi fiscale, inclusiv întocmirea evidenţelor contabile, păstrarea documentelor justificative care stau la baza înregistrărilor contabile;
 6. soluţionarea cererilor/plângerilor privind exercitarea drepturilor de care beneficiaţi în contextul prelucrărilor de date, indicate mai jos;
 7. audit intern;
 8. arhivarea documentelor potrivit dispoziţiilor legale şi cu respectarea termenelor din nomenclatorul arhivistic al Synevo, aprobat de autoritatea competentă;
 9. gestionarea relațiilor cu autoritățile publice sau cu alte entităţi care prestează un serviciu public;
 10. păstrarea anumitor registre, situaţii, formulare potrivit dispoziţiilor prevăzute de legile speciale;
 11. facturarea, încasarea preţurilor serviciilor prestate alte operaţiuni de plată, returnări plăţi;
 12. asigurarea securității în incintele Synevo.

Temeiul prelucrării: obligaţie legală.

În vederea încheierii și executării contractelor pentru următoarele scopuri:

 1. executarea contractelor privind furnizarea de asistenţă medicală, inclusiv prestarea serviciilor contractate, efectuarea analizelor de laborator, transmiterea rezultatelor (se aplică doar pacienților direcți);în contextul prelucrărilor de date pentru programările telefonice solicitate de pacienţi sau transmise prin alte mijloace de comunicare la distanţă (se aplică doar pacienților direcți);gestionarea cererilor/reclamaţiilor primite în legătură cu derularea contractului;în vederea gestionării conturilor web puse la dispoziţia pacienţilor, care au solicitat crearea unor astfel de conturi, în vederea accesării online a rezultatelor analizelor medicale.transmiterea ofertelor de asistenţă medicală personalizate, ca urmare a solicitării pacientului.

Temeiul prelucrării: contract.

În vederea îndeplinirii intereselor legitime ale Synevo pentru următoarele scopuri:

 1. în scopul prestării serviciilor medicale solicitate şi transmiterii rezultatelor analizelor medicale către pacient;
 2. constatarea, exercitarea sau apărarea unor drepturi ale Synevo în instanță, precum și în orice alte proceduri judiciare;
 3. în contextul prelucrărilor de date pentru programările telefonice solicitate de pacienţi sau transmise prin alte mijloace de comunicare la distanţă
 4. gestionarea oricăror altor cereri, reclamaţii, sugestii.

Temeiul prelucrării: interes legitim.

 • Dacă sunteţi Medic trimiţător sau asistentă externă pentru recoltare, vom putea prelucra datele dumneavoastră:

În vederea respectării obligaţiilor legale pentru următoarele scopuri:

 1. conformarea cu normele aplicabile Synevo, inclusiv în domeniul sănătăţii, precum şi conformarea cu prevederile Standardelor naţionale și internationale privind cerinţele pentru calitate şi competenţă pe care trebuie să le respecte laboratoarele medicale;
  1. gestionarea sistemelor şi serviciilor de sănătate de către Synevo;
  1. prestarea serviciilor medicale oferite de Synevo pacienţilor, inclusiv în contextul completării formularelor de solicitare informații în vederea realizării serviciilor de analize medicale;
  1. îndeplinirea obligaţiilor financiar-contabile şi fiscale;
  1. soluţionarea cererilor/plângerilor privind exercitarea drepturilor de care beneficiaţi în contextul prelucrărilor de date, indicate mai jos;
  1. audit intern;
  1. arhivarea documentelor potrivit dispoziţiilor legale şi cu respectarea termenelor din nomenclatorul arhivistic al Synevo, aprobat de autoritatea competentă;
  1. gestionarea relațiilor cu autoritățile publice sau cu alte entităţi care prestează un serviciu public.

Temeiul prelucrării: obligaţie legală.

În vederea îndeplinirii intereselor legitime ale Synevoui pentru următoarele scopuri:

 1. transmiterea rezultatelor online către Medicii trimiţători atunci când pacienţii pentru care a fost emisă trimiterea medicală au optat în acest sens;
 2. realizarea serviciilor medicale, gestionarea sistemelor şi serviciilor de sănătate de către Synevo.

Temeiul prelucrării: interes legitim.

 • Dacă sunteţi terţ şi ne contactaţi prin intermediul Call Center sau prin intermediul altor numere de telefon sau prin intermediul altor mijloace de comunicare vom putea prelucra datele dumneavoastră:

În vederea respectării obligaţiilor legale pentru următoarele scopuri:

 1. soluţionarea cererilor /plângerilor privind exercitarea drepturilor de care beneficiaţi în contextul prelucrărilor de date, indicate mai jos la secţiunea IX;
  1. arhivarea documentelor potrivit dispoziţiilor
  1. gestionarea relațiilor cu autoritățile publice sau cu alte entităţi care prestează un serviciu public.

Temeiul prelucrării: obligaţie legală.

În vederea îndeplinirii intereselor legitime ale Synevoui pentru următoarele scopuri:

 1. gestionarea oricăror altor cereri, reclamaţii, sugestii.

Temeiul prelucrării: interes legitim.

V. Destinatarii Datelor cu Caracter Personal

5.1. Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, Synevo poate să dezvăluie anumite CDCP către următoarele categorii de destinatari:

 1. persoana vizată și/ sau reprezentanţii săi legali;
 2. medicul trimiţător şi alte cadre medicale implicate în actul medical (în cazul datelor pacienţilor);
 3. reprezentanţii Synevo, entităţile din Grupul din care face parte Synevo,
 4. partenerii contractuali şi anume, laboratoarele de analize colaboratoare, procesatorii de plăţi, clinicile medicale, spitale, grădiniţe, firme de asigurări, furnizori de servicii medicale, alţi parteneri corporate (în situaţia partenerilor corporate care au calitatea de angajator al pacientului, datele acestuia din urmă vor putea fi divulgate către angajator în contextul evaluării capacității de muncă, în limita dispoziţiilor legale, fără a fi divulgate însă date privind rezultatul analizelor medicale în lipsa unui consimţământ expres din partea pacientului);
 5. împuterniciţi ai Synevo din diverse domenii (cum ar fi, servicii de pază, servicii de arhivare, agenţii de marketing);
 6. alţi furnizori de servicii şi bunuri implicaţi în derularea activităţilor Synevo (cum ar fi consultanţii externi în diverse domenii precum contabilitate, juridic, fiscal), organizaţii profesionale, organizații de cercetare a pieței;
 7. autorităţi judecătoreşti sau alte autorităţi publice de orice tip, organizații internaționale.

VII. Durata prelucrării Datelor cu Caracter Personal

6.1. Synevo va prelucra Datele dumneavoastră cu Caracter Personal, pe durata necesară realizării scopurilor de prelucrare și ulterior în conformitate cu politicile noastre interne, precum şi în vederea conformării cu obligațiile legale aplicabile, inclusiv, dar fără limitare la, dispozițiile referitoare la obligaţia de arhivare. De asemenea, datele vor fi stocate potrivit politicilor interne ale Synevo care stabilesc durate de păstrare a datelor. Prelucrarea datelor cu caracter personal se efectuează pînă la executarea deplină a obligațiilor contractate de pacient și eliberarea rezultatelor.

6.2. Este posibil ca, în urma îndeplinirii termenelor legale de arhivare, Synevo să dispună anonimizarea datelor, lipsindu-le astfel de caracterul personal și să continue prelucrarea datelor anonime pentru scopuri statistice.

6.3. În situaţia în care pacientul care deţine un cont web activ, doreşte închiderea/ştergerea contului, acesta nu va fi şters în mod automat şi nici nu are ca efect automat ştergerea Datelor sale cu Caracter Personal din cont prin apăsarea butonului “Ştergere cont”, ci această cerere de ştergere va fi soluţionată de Synevo în termen de cel mult o lună de la data înregistrării cererii.

6.4. În cazul abonaţilor la newsletter şi prelucrarea datelor în scop de marketing, Synevo va prelucra datele până la momentul la care persoana vizată îşi retrage consimţământul sau îşi exercită dreptul de opoziţie potrivit legii.

6.5. În cadrul scopurilor legate de activitatea noastră, datele cu caracter personal vor fi stocate pe o perioadă limitată de timp într-un loc sigur şi în conformitate cu condiţiile şi prevederile legale, astfel:

 1. datele care sunt necesare în scopuri legate de serviciile solicitate vor fi prelucrate pe perioada necesară efectuării investigațiilor medicale și apoi vor fi stocate pe o perioadă de ___ (25) ani de la data efectuării investigațiilor pentru a fi disponibile la solicitarea pacientului/clientului;
 2. prin excepție, acestea mai pot fi stocate și pe durata existenței unei obligații legale pentru păstrarea datelor paientului, respectiv pe durata de existență a unui alt temei justificativ legal;
 3. datele legate de plăți/facturare, contractul vor fi stocate pe o perioadă indicată în Indicatorul documentelor-tip și al termenelor de păstrare pentru organele administrației publice, pentru instituțiile, organizațiile și întreprinderile Republicii Moldova, aprobat prin Ordinul Serviciului de Stat Arhiva nr. 57/2016.

6.6. Termene de păstrare se referă la informațiile pe suport de hîrtie, cît și acelea în format electronic.

VII. Transferul Datelor cu Caracter Personal

7.1. Transmiterea transfrontalieră a datelor cu caracter personal ale subiectului, pentru anumite tipuri de investigații este o condiție inevitabilă a prestării serviciilor medicale contractate de pacient.

7.2. Pentru efectuarea anumitor investigații de laborator despre care clientul/pacientul este informat Datele cu Caracter personal furnizate către Synevo pot fi transferate în afara Republicii Moldova, către state din Spaţiul Economic European sau catre state terte. În prezent datele pot fi transferate catre România, Germania, Ucraina, Serbia, SUA, Cipru și China la solicitarea pacientului. Necesitatea colaborării cu companiile externe este condiționat prin lipsa ofertelor de servicii similare pe teritoriul Republicii Moldova.

7.3. Pacientului i se va solicita acordul de prelucrare a datelor cu caracter personal pentru fiecare laborator extern în parte, informîndu-l despre personalitatea juridică a operatorului extern. Transmiterea acestor date către serviciul externalizat se realizează cu respectarea prevederilor Legii 133/2011 și a Regulamentul General UE privind protecția datelor (GDPR).

 • Datele cu caracter personal ale pacienților, transmise partenerilor externi se limitează la:
 • numele şi prenumele;
 • sexul;
 • data nașterii (vîrsta);
 • starea sănătății- prelucrare şi producere de date;
 • datele genetice.
 • Pentru preluarea și prelucrarea solicitării pacientului prin intermediul website-ului companiei, Synevo va ține de cont de prevederile Legii Nr. 91 din 29.05.2014 privind semnătura electronică şi documentul electronic. Astfel vor fi acceptate doar solicitările parvenite de la pacienții, care dispun și pot aplica în mod corespunzător semnătura electronică avansată necalificată sau calificată, care permite identificarea subiectului în sistem.
  • La efectuarea schimbului de date transfrontalier Synevo și partenerii săi se obligă să implementeze măsurile de maximă diligență pentru a păstra confidențialitatea datelor încredințate.

VIII. Securitatea Datelor cu Caracter Personal

8.1. Synevo acordă o importanță deosebită confidenţialităţii şi securităţii Datelor dumneavoastră cu Caracter Personal și înțelege să asigure siguranța acestora pe parcursul activităților de prelucrare din prezenta Politică de confidenţialitate. În acest sens, Synevo implementează măsuri tehnice şi organizatorice adecvate în vederea asigurării unui nivel de securitate corespunzător riscurilor asociate tipurilor de date prelucrate si operațiunilor de prelucrare.

 • În cazul neutilizării temporare a purtătorilor de informație care continuate cu caracter personal ale pacienților şi a persoanelor vizate aceștia se păstrează astfel încât să fie imposibil accesul persoanelor terțe la acesta.
  • Perimetrul de securitate al încăperii persoanei autorizate, în care sunt amplasate baza de date şi mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal, este integru din punct de vedere fizic. Pereții exteriori ai încăperilor sunt rezistenți.
  • Operatorul asigură securitatea punctelor de primire şi expediere a corespondenței, precum şi securitatea contra accesului neautorizat la aparatele de copiere.
  • Accesul fizic la mijloacele de reprezentare a informației este blocat împotriva vizualizării de către persoane neautorizate.
  • Accesul în biroul sau în spațiile, unde sunt amplasate sistemele informaționale de date cu caracter personal Synevo este restricționat, fiind permis doar persoanelor care au autorizația necesară şi doar în timpul orelor de program. Accesul în birou este posibil cu cheia de la lacătul mecanic. Pentru securizarea spațiilor este instalat și folosit sistemul de pază.
  • Computerele sunt amplasate în locuri cu acces limitat pentru persoane străine. Ușile şi ferestrele sunt încuiate în cazul în care în încăpere lipsesc utilizatorii autorizați. În cazul aflării în birou a persoanelor neautorizate (străini, vizitatori, alți colaborator ai centrului de reabilitare) computerele nu vor fi lăsate fără supravegherea persoanei autorizate sau vor fi protejate cu parola de acces.
  • Amplasarea datelor cu caracter personal răspunde necesității asigurării securității acestora contra accesului nesancționat, furturilor, incendiilor, inundațiilor şi altor posibile riscuri.
  • Securitatea cablurilor de rețea: cablurile de rețea sunt protejate contra conectărilor nesancționate sau deteriorărilor. Pentru a exclude bruiajul, cablurile de tensiune sunt separate de cele comunicaționale.
  • Birourile nu sunt lăsate niciodată fără supraveghere la ieșirea în exterior, ușa biroului se va încuia.
  • Accesul la echipament electronic prin care se efectuează prelucrarea datelor cu caracter personal este posibil doar prin introducerea login-ui şi a parolei individualizate a utilizatorului – specialistului care efectuează investigația.
  • Sunt supuse înregistrării tentativele de pătrundere în încăperile, în care se află echipamentul tehnic cu date cu caracter personal, tentativele de obținere ilegală a acestora, precum şi accidente care au avut loc.
  • În urma înregistrării accidentelor cu dezvăluire a datelor cu caracter personal se va realiza o investigație internă, care va avea scop identificarea lacunelor în sistem de securizare a încăperilor/echipamentului, etc., se va revizui Politica de protecție şi prezentul Regulament.
  • Persoanele care se fac vinovate de încălcarea normelor privind obținerea, păstrarea, prelucrarea şi protecția informațiilor din sistemul poartă răspundere civilă, contravențională şi penală.

IX. Furnizarea Datelor cu Caracter Personal

9.1. Furnizarea Datelor cu Caracter Personal poate fi o obligație contractuală sau o obligație necesară pentru încheierea/executarea unui contract, poate fi necesară pentru a putea beneficia de serviciile puse la dispoziție Synevo, de a naviga pe Site şi de a beneficia de facilităţile oferite pe acest spaţiu. În unele cazuri, refuzul furnizării Datelor cu Caracter Personal poate avea drept consecință imposibilitatea beneficierii de serviciile puse la dispoziția dumneavoastră prin intermediul Site-ului (de exemplu, imposibilitatea înregistrării solicitării dumneavoastră). Pentru activitățile de marketing direct, furnizarea datelor dumneavoastră este voluntară.

Cu toate că Synevo cere acordul pentru prelucrarea anumitor Date cu Caracter Personal, este posibil ca acest acord să nu fie întotdeauna necesar conform legii. În astfel de situaţii, Synevo poate utiliza alte temeiuri pentru prelucrarea datelor, cum ar fi prestarea serviciilor medicale, executarea contractului sau interesul legitim.

XI. Drepturile Persoanei Vizate

În ceea ce priveşte prelucrările Datelor cu Caracter Personal indicate în prezenta Politică de confidenţialitate, fiecare persoana vizată beneficiază de drepturi, conform prevederilor legale aplicabile.

 • Dreptul de informare

1) La cererea subiectului, atunci când legea nu interzice, Synevo, ca operator, va comunica informaţii referitoare la: identitatea operatorului; categoriile de date cu caracter personal pe care le prelucrează, scopurile prelucrării, precum şi dacă unui destinatar terț i-au fost dezvăluite aceste date.

2) În cazul în care dezvăluirea datelor este impusă de lege (de exemplu, în vederea executării unei hotărâri judecătorești, anchete în cadrul unui dosar penal), Synevo se va asigura că terțul care solicită dezvăluirea acționează în conformitate cu dispozițiile legale.

 • Dreptul de acces

Subiecții datelor cu caracter personal au dreptul să obțină prin cerere de la Synevo, ca operator, următoarele:

 1. să se informeze cu privire la datele personale proprii deținute de Synevo;
 2. confirmarea faptului că datele care îl privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta;
 3. informaţii privind modul şi mecanismul de prelucrare a datelor.
 4. dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obişnuit şi într-un format uşor de citit, precum și (ii) dreptul ca aceste date să fie transmise de către Synevo către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege
  1. Dreptul de intervenție

Pacienții Synevo, ca subiecți ai datelor cu caracter personal, au dreptul de a solicita de la Operator: verificarea exactității şi a caracterului complet al datelor cu caracter personal care îi privesc; rectificarea, actualizarea blocarea sau ștergerea datelor cu caracter personal a căror prelucrare contravine Legii nr. 133/08.07.2011. Inclusiv dreptul la ştergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”) cee ace presupune dreptul de a obţine din partea operatorului ştergerea datelor cu caracter personal care o privesc, fără întârzieri nejustificate, în cazurile prevăzute de lege

 • Dreptul de opoziție

Subiecții datelor cu caracter personal au dreptul de a se opune, în mod gratuit, în orice moment, din motive întemeiate şi legitime legate de situația lor particulară, ca datele care îi vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor prevăzute de legislație. În caz de opoziție justificată, prelucrarea datelor în cauză nu mai poate avea loc.

 • Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale

Dreptul de a cere și de a obține retragerea/ anularea/ reevaluarea oricărei decizii care produce efecte juridice în privința subiectului, adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuată prin mijloace automate, destinată să evalueze unele aspecte ale personalității dumneavoastră, precum competența profesională, credibilitatea, comportamentul ori alte asemenea aspecte.

 • Accesul la justiţie

Orice persoană care a suferit un prejudiciu în urma unei prelucrări de date cu caracter personal efectuată ilegal sau căreia i-au fost încălcate drepturile şi interesele garantate de prezenta lege are dreptul de a sesiza instanţa de judecată pentru repararea prejudiciilor materiale şi morale.

 • Vă rugăm să aveţi în vedere că, în cazul retragerii consimţământului conform dispoziţiilor legale aplicabile, atunci când un astfel de acord a fost exprimat anterior pentru activităţi de marketing direct, Synevo, după ce a luat act de acest fapt, nu vă va mai trimite mesaje comerciale directe. Deşi nu veţi mai primi mesaje comerciale directe, Synevo ar putea totuşi să prelucreze Datele dumneavoastră cu Caracter Personal în mod legal, în baza altor temeiuri şi pentru alte scopuri cum ar fi, îndeplinirea anumitor obligaţii legale care îi incumbă, executarea contractului sau interesul legitim al Synevo (de ex., pentru îmbunătatirea serviciilor, rezolvarea plângerilor primite, apărarea drepturilor şi intereselor).
  • Totodată, în situaţia transferurilor de date în afara Republicii Moldova catre alte state terte, persoanele vizate ale căror Date cu Caracter Personal fac obiectul transferului, pot solicita operatorului de date informaţii privind garanţiile de transfer.
  • Pentru exercitarea drepturilor menţionate mai sus, vă puteţi adresa cu o solicitare la următoarele date de contact:
 • Adresa: mun.Chișinău, str.N. Testimițanu nr.37
 • E-mail: datepersonale@synevo.md
 • De asemenea, pentru orice informații suplimentare cu privire la modul în care sunt prelucrate Datele cu Caracter Personal, vă rugam să contactați Responsabilul cu Protecţia Datelor, la adresa de e-mail: datepersonale@synevo.md.

icon-cart

Produsul a fost adăugat în coș

Cumpărate frecvent împreună